Premier Farnell UK Limited (obchodující pod jménem Farnell)

1. Definice

„Katalog”
katalog (v libovolném vydání, ať už písemném či elektronickém), ve kterém jsou stanoveny Podmínky.
„Společnost”
Farnell, obchodní divize společnosti Premier Farnell UK Limited nebo její oprávnění zástupci.
„Podmínky”
tyto smluvní podmínky.
„Smlouva”
smlouva uzavřená mezi naší společností a Vámi o koupi Zboží, popř. dodávce Služeb.
„Zboží”
zboží, které Vám bylo nebo bude dováno naší společností.
„Služby”
služby, které Vám byly nebo budou dodány naší společností.
„Dodávka”
jakékoliv zboží nebo služby.
„Písemně”
zahrnuje rovněž komunikaci v elektronické podobě.
 
 

2. Smluvní podmínky

Pro veškeré objednávky přijaté Společností platí tyto Smluvní podmínky.

Smluvní podmínky mají přednost a vylučují veškerá předchozí ujednání v průběhu komunikace mezi Společností a Zákazníkem či běžné smluvní podmínky Zákazníka. V případě rozporu mezi

 • dalšími ustanovení tohoto Katalogu a těmito Smluvními podmínkami; nebo
 • ustanoveními objednávky a těmito Smluvními podmínkami

jsou tyto Smluvní podmínky rozhodující, neurčí-li Společnost písemně jinak. Spolu s veškerými ustanoveními přijatými Společností v souvislosti s objednávkou představují tyto Smluvní podmínky úplnou dohodu mezi Společností a Zákazníkem týkající se objednaných Dodávek. Tyto Smluvní podmínky nelze měnit, nebude-li k tomu dán výslovný písemný souhlas jedním z ředitelů Společnosti.

3.Ceny

Nebude-li uvedeno jinak, jsou ceny za Služby uvedeny v euro a bez DPH, které bude k daným cenám uvedeným v Katalogu, popř. v daném případě v cenové nabídce Společnosti, připočteno při odeslání. Přestože Společnost vynaložila veškeré úsilí s cílem zajištění maximální přesnosti cen uvedených v Katalogu, vyhrazuje si právo provádět v cenách změny kdykoliv a bez předchozího upozornění. Účtované částky jsou ceny platné v době přijetí objednávky. V případě zakoupení Dodávky na splátky (“Plánovaná Dodávka”) platí cena uvedená v době odeslání první části Dodávky. Jestliže Plánovaná Dodávka bude trvat po dobu 90 dnů či déle, vyhrazuje si Společnost právo účtovat Zákazníkovi další částky, dojde-li ke zvýšení ceny za Dodávku ještě před koncem dané lhůty a se zohledněním změn daných v úrokových sazbách.

K veškerým Dodávkám v rámci Velké Británie a veškerému Zboží určeném pro následný export bude připočteno DPH v platné výši. Při obdržení dokladu v souladu s Celní vyhláškou Customs/Excise Notice 703 o vývozu Zboží, bude vydán dobropis na plnou výši DPH.

Pro přepravu do jiných státu Evropského Společenství se neúčtuje DPH, jestliže se příjemce při objednávce Zboží prokáže číslem DIČ.

Dodávky do států, které nejsou členy Evropského Společenství, platí nulové DPH v souladu s Vyhláškou č. 703 o celní povinnosti a spotřební dani.

Běžnou dokumentací Společnosti je jednorázová faktura a průvodka. Náklady na dodatečné dokumenty Hospodářské komory nebo konzulárního osvědčení či více kopií ověřených faktur nejsou součástí ceny, nebude-li uvedeno jinak v cenové nabídce Společnosti nebo na proforma faktuře. V případě požadavku uvede Společnost tyto sazby samostatně.

4. Platba

Platbu lze provádět následujícím způsobem:

 1. v britských librách, popř. ve fakturované měně,
 2. prostřednictvím internetového mezibankovního převodu, pro který vydá Společnost na žádost podrobnosti o své bance.
 3. kreditní kartou Access / Visa.
 4. akreditivem v případě, že cena Zboží (bez ceny za dodání, dalších poplatků a cla) převyšuje částku 7500 euro a akreditiv je:
  1. NEZRUŠITELNÝ,
  2. stvrzen známým bankovním ústavem ve Velké Británii, který Společnost uznává,
  3. umožňuje Společnosti platbu v euro na viděnou,
  4. přesně a podrobně odpovídá ceně, popisu, způsoby odeslání atd. uvedeném v cenové nabídce Společnosti nebo na proforma faktuře,
  5. uvádí, že veškeré bankovní poplatky apod. jdou na účet Zákazníka,
  6. umožňuje jak dílčí dodání tak překládku,
  7. nechává Společnosti dostatečnou dobu na odeslání Zboží, přípravu a předložení podkladů,
  8. specifikuje “Daný původ", je-li třeba na akreditivu uvést zemi původu,
  9. se řídí Jednotnou celní povinností a postupem pro dokumentární úvěry (1983, revize publikace ICC č. 400) v platném znění,
 5. je v souladu s veškerými pravidly úvěrového účtu, které vydala Společnost v souvislosti s účtem Zákazníka v souladu se Smluvními podmínkami.

Mějte prosím na paměti, že Společnost nepřijímá žádné bankovní poplatky ani provize. U veškerých dokumentárních úvěrů musí být jasně uvedeno, že veškeré poplatky a provize hradí Zákazník.
Veškeré platby musí být prováděny bez dodatečných odpočtů, srážek a zápočtů. Rozhodující je doba provedení platby. Jestliže Zákazník neprovede platbu do daného data splatnosti, má Společnost bez ohledu na jakýkoliv další nárok či nápravný prostředek nárok na:

i. zrušení objednávky nebo přerušení veškerých dalších dodávek a výkonů;
ii. přivlastnění jakékoliv platby (nebo za Dodávky pod jakoukoliv jinou smlouvou) provedené Zákazníkem za Dodávku dle uvážení Společnosti; a
iii. účtování úroku (před i po rozhodnutí) za neuhrazenou částku ve výši 5% nad základní sazbu banky HSBC Bank plc až do provedení úhrady v plné výši.

Faktury budou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu zadanou b?hem otevírání ú?tu. Tuto adresu lze zm?nit nebo je možné vyžádat zasílání tišt?ných faktur u odd?lení pohledávek (Account Receivable Department) spole?nosti Farnell (kontaktní informace jsou uvedeny na faktu?e). Požádáte-li o tišt?nou fakturu, spole?nost Premier Farnell si vyhrazuje právo na vyú?tování náklad? na odeslání poštou.

5. Nové účty

Zákazníci, kteří si chtějí otevřít úvěrový účet, jsou povinni dodat informace požadované Společností. Společnost je rovněž oprávněna takové informace vyhledávat a zjišťovat dle svého uvážení. Společnost si na základě svého uvážení vyhrazuje právo na udělení, zamítnutí či ukončení veškerých úvěrových služeb či na omezení, popř. pozastavení úvěrových limitů kdykoliv a bez předchozího upozornění. Žádný úvěrový prostředek ani zákaznický účet není pro Společnost závazný, nepotvrdí-li tuto skutečnost Společnost písemně.

6. Objednávky

Společnost si vyhrazuje právo na zamítnutí spolupráce s jakoukoliv společností nebo osobou.

Zákazník by měl uvádět číslo svého účtu nebo objednávky při veškerém telefonickém i písemném styku.

Za účelem zamezení duplicitních objednávek musí být písemná potvrzení telefonické objednávky jednoznačně označována jako “Pouze potvrzení”. Společnost nepřebírá zodpovědnost za objednávky, které nebudou takto označeny, a duplicitní objednávky budou účtovány patřičným způsobem. Minimální objem objednávky při platbě kreditní kartou je 30 euro.

Přijaté objednávky mohou být rušeny pouze na základě předchozího písemného souhlasu jednoho z ředitelů Společnosti.

Objednávky Zboží Společnost přijímá odesláním Zboží, přičemž odeslání neznamená souhlas v případě, kde je cena za Dodávku uvedena na objednávce Zákazníka chybně.

7. Dodání

Telefonické, faxové, emailové, internetové a objednávky e-zprostředkování se automaticky považují za objednávky spěšné a Společnost vynaloží veškeré úsilí s cílem odeslání Zboží objednaného tímto způsobem ještě ve stejný den, avšak za předpokladu, že bude objednávka obdržena před 15:00 hod. greenwichského času, od pondělí do pátku. Veškeré Zboží objednané později bude odesláno v následující pracovní den.

Nebude-li stanoveno jinak na základě písemné dohody, bude veškeré zboží dodáno do britského či belgického logistického skladu EXW Společnosti, který Společnost zvolí. Význam „EXW” je daný v INCOTERMS 2000. Na základě požadavku může Společnost nabídnout dodávku zboží za jiných podmínek s dodatečnými náklady.

Zákazník může vyžadovat dodávku či plnění na splátky po dobu max. 12 měsíců od data objednávky. Společnost si vyhrazuje právo na dodávky a plnění na splátky. Jestliže Společnost nedodrží datum dodávky či výkonu, které mají být na splátky, nezabraňuje tato skutečnost Společnosti provádět další dodávky a plnit výkony na splátky na základě dané Smlouvy.

Společnost může provádět dodávky jakýmkoliv způsobem, který má k dispozici. Společnost vynaloží veškeré úsilí o splnění odhadovaného termínu dodání nebo plnění. S výjimkou případu stanoveného níže v Podmínce 8 nelze po Společnosti za žádných okolností požadovat odškodnění Zákazníka za nesplnění dodávky, neprovedení plnění či za pozdní datum dodání, popř. plnění. Doba dodávky, popř. plnění není rozhodující.

8. Kontrola, vady a nesplnění dodávky

Zákazník je povinen zkontrolovat Zboží odpovídajícím způsobem po jeho dodání nebo v případě Služeb jejich výkon a s výjimkou ustanovení Podmínky 14 níže nemá nárok požadovat u Společnosti náhradu za vady v Dodávce, jestliže Společnost neinformuje písemně do deseti dnů od kontroly zboží. Společnost není autorem softwaru nahraném ve Zboží. Zákazník je povinen prověřit, zda se u Zboží nevyskytují viry ještě před začátkem jeho užívání.

Množství Zboží obsažené v jednotlivých zásilkách na základě záznamu Společnosti provedeném při odeslání ze sídla Společnosti platí jako jednoznačné doložení množství, které Zákazník obdrží při dodání Zboží, jestliže Zákazník jednoznačně nedoloží jinak. Společnost není běžně zodpovědná za nedoručení Zboží nebo za nesplnění Služeb, jestliže nebude písemně informována do deseti dnů od data stanoveného pro dodání Zboží a provedení Služeb. Na základě níže uvedeného ustanovení 15(i) je veškerá zodpovědnost Společnosti za nedodání Zboží či nesplnění Služeb, popř. za vadné Zboží nebo chybné Služby, o kterých Zákazník písemně informuje Společnost po jejich dodání nebo provedení, v souladu s tímto Ustanovením č. 8 omezena na výměnu Zboží či opětovný výkon Služeb v odpovídajícím termínu, popř. zpětnou úhradu ceny za dané Dodávky.

9. Vracení zboží

Zákazník není oprávněn vracet Společnosti Zboží, dokud od Společnosti neobdrží oprávnění k navrácení Zboží (číslo RMA). Veškerá rizika a náklady na vracení Zboží nese Zákazník. Zboží by nemělo být Zákazníkem poškozeno a mělo by být vráceno ve svém původním balení. Zákazník je zodpovědný za navrácení Zboží Společnosti a za prokázání dodání navráceného zboží.
Veškeré zboží vrácené po uplynutí 21 dnů jako “ nechtěné” či “chybně objednané” společnost přijímá zpět dle vlastního uvážení. Na takto vrácené zboží se však vztahuje poplatek za opětovné uskladnění ve výši 20% fakturované částky za zboží ( nejméně však 250 Kč).
Zákazník by měl Zboží vracet na Oddělení pro vracení zboží "The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF" a jasně uvádět číslo účtu Zákazníka, číslo objednávky a číslo oprávnění k navrácení zboží RAN.

Zboží obsahující software, Zboží zvláštní konstrukce či Zboží zahrnující nebezpečné látky v souladu s Vyhláškou 2002/95/EC o Omezení užívání jistých nebezpečných látek u elektrického a elektronického zařízení nemusí být dle Ustanovení 9 vráceno. 9. Zboží elektronický citlivé nebo součástky citlivé na vlhkost (Moisture sensitive components) doručené v zapečetěných obalech nemůžou být vráceny, pokud blistrové balení, ve kterých bylo zboží doručeno, byly otevřeny, porušeny nebo zničeny.

10. Popis

Veškeré specifikace, nákresy, ilustrační nákresy, popisy a podrobnosti ohledně váhy, rozměrů, objemu a dalších podrobností včetně, mimo jiné, vyjádření týkajících se shody s platnými zákony a vyhláškami (dále jen “Popisy”) na veškerých místech, kde se tyto informace objeví (mimo jiné včetně Katalogu, průvodek, faktur a balení) uvádí pouze obecné informace o Dodávce, nejsou však součástí Smlouvy. V případě odlišností Popisu Zboží od popisu výrobce je za správný popis považován popis výrobce. Společnost vynakládá veškerá úsilí s cílem zajištění přesnosti Popisů, musí však rovněž spoléhat na možné informace poskytnuté svými dodavateli a nepřebírá žádnou smluvní zodpovědnost ani zodpovědnost na přečin dle zákona ani žádnou jinou zodpovědnost za chyby či vynechání v takových Popisech způsobených zanedbáním ze strany Společnosti či jiným způsobem. Společnost může provádět změny Dodávek jako součást průběžného programu zlepšování nebo za účelem dodržování platné legislativy.

11. Rizika a vlastnictví

Při dodávce ze závodu EXW přechází riziko za poškození či ztrátu Zboží na Zákazníka ve chvíli, kdy je Zboží zpřístupněno Zákazníkovi či jeho přepravci pro vyzvednutí. V jiném případě přechází toto riziko na Zákazníka v souladu s danými ustanoveními Incoterm platnými pro Smlouvu.

Vlastnictví Zboží však nepřechází na Zákazníka, dokud Společnost neobdrží veškeré částky (hotově nebo na základě zúčtovaných finančních prostředků) splatné Společnosti ze strany Zákazníka na libovolný účet. Do okamžiku, než vlastnický titul ke Zboží přejde na Zákazníka, musí Zákazník Zboží udržovat na důvěrné bázi jako držitel zástavy. Jestliže Společnost neobdrží platbu do data splatnosti nebo jestliže dojde k ukončení smlouvy ze strany Zákazníka, popř. na základě soudního nařízení, nebo v případě stanovení správce konkursní podstaty či správce majetku nebo podniku Zákazníka, popř. v případě exekuce či nuceného výprodeje Zákazníka (nebo v případě obdobného soudního nařízení), má Společnost právo na opětovné přivlastnění Zboží bez předchozího upozornění a vstup do areálu v majetku či pronájmu Zákazníka za tímto účelem.

Tento Katalog zůstává za všech okolností výhradním majetkem Společnosti.

12. Zajištěné kvality

Veškeré zboží popsané v tomto Katalogu bylo řádně zpracováno v souladu s běžnými postupy pro zajištění kvality schválené v rámci BS EN ISO 9001:2000, nebude-li uvedeno jinak na podkladech k zásilky.

Další podrobnosti lze získat přímo na prodejním místě Společnosti v době objednávky. Vybrané dostupné položky mohou být zpětně vystopovány na základě požadavků distributora CECC. Takové položky jsou označeny v Katalogu a za vystavení daného osvědčení je účtován poplatek ve výši 7,5 euro.

U nebezpečné Zboží (formulář IATA), které bude dostupné, je účtován poplatek ve výši 36 euro k datu vydání tohoto Katalogu.

13. Plnění a způsobilost pro daný účel

Nebudou-li jednotlivé údaje k plnění, odchylky a přesný popis výslovně uveden a písemně zaručen jedním z ředitelů Společnosti, nepřebírá Společnost žádnou zodpovědnost za nesplnění souladu Dodávek s takovými kritérii, ať už v důsledku zanedbání ze strany Společnosti či jiným způsobem. Za zajištění úplnosti a vhodnosti Dodávky pro daný účel je zodpovědný Zákazník, nebude-li jednoznačně písemně uvedeno jinak jedním z ředitelů Společnosti. Za jakékoliv rady či doporučení učiněné zaměstnanci Společnosti, které nebyly písemně potvrzeny jedním z ředitelů Společnosti, nese riziko Zákazník a Společnost není za rady či doporučení, které nebyly potvrzeny tímto způsobem, zodpovědná. S výjimkou Ustanovení 15 v případě nesprávnosti, nepřesnosti či zavádějícího charakteru jakékoliv záruky, prohlášení, rady či doporučení potvrzeného v souladu s Ustanovením 13 je zodpovědnost Společnosti vůči Zákazníkovi omezena na navrácení uhrazené ceny za Dodávky nebo dle uvážení Společnosti na výměnu Dodávky, které jsou dostatečné a vyhovující.

14. Ručení / záruka

Společnost má za snahu převádět ve prospěch Zákazníka veškeré záruky a ručení dané jednotlivými výrobci Zboží.

Navíc Společnost dle svého uvážení bezplatně opravuje a vyměňuje Zboží a opětovně provádí Služby, které se dle uvážení a souhlasu Společnosti prokážou být poškozené či vadné vzhledem k závadnému materiálu, nesprávné manipulaci či provedení.

Tento závazek neplatí v těchto případech:

 • Závada se objevila v důsledku pozměnění či oprav Zboží Zákazníkem bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
 • Zákazník se neřídil pokyny výrobce ohledně skladování, užívání, montáže, provozování a údržby Zboží.
 • Zákazník neupozornil Společnost na závadu v souladu s Ustanovením 8, kde závada měla být odpovídajícím způsobem rozeznatelná při kontrole zboží.
 • Zákazník neupozornil Společnost na závadu do 12 měsíců (nebo v rámci jiné lhůty stanovené Společností v době přijetí objednávky na danou Dodávku) od data odeslání Zboží či provedení Služeb.

Při splnění těchto podmínek zaručujeme výměnu uskutečněných Dodávek či Zboží opraveného dle ustanovení 14 v libovolné chvíli záruční doby poskytnuté na původní Dodávku. Veškeré vyměněné Zboží náleží Společnosti.

Zákazník zaručuje Společnosti a jejím zaměstnancům, činitelům a zástupcům právo vstupu do areálu za účelem opravy či výměny dle Ustanovení 14. Zákazník zaručí pro zaměstnance a pracovníky Společnosti bezpečné pracovní prostředí v areálu a je zodpovědný za odpojení příslušných počítačů či procesorů od sítě a vytvoření záložních kopií dat uložených na těchto počítačích či procesorech ještě před příjezdem Společnosti na místo.

S výjimkou ustanovení 15 (i) je jediným závazkem a povinností Společnosti v případě poškození či závad Dodávky v souladu s ustanovením 14 dle uvážení Společnosti oprava nebo výměna příslušného Zboží, popř. opětovné provedení příslušných Služeb nebo navrácení částky uhrazené za příslušné Dodávky.

S výjimkou Ustanovení 15 (i) a Ustanovení 8 představuje toto Ustanovení jediný závazek Společnosti a jedinou náhradu vadné Dodávky Zákazníka. Zákazník je povinen tento závazek přijmout jako náhradu za veškeré přímé i nepřímé požadavky, podmínky a záruky, ať už stanovené zákonem či jiným způsobem, v odpovídající kvalitě, způsobilosti pro daný účel a výkonu Zboží (či jiných materiálů užitých v této souvislosti) a kvalitě Služeb s vyloučením veškerých takových požadavků, podmínek a záruk.

15. Vyloučení zodpovědnosti

 1. Společnost se vůči Zákazníkovi nezbavuje zodpovědnosti:
  • Za porušení závazků Společnosti dle části 12 Zákona o prodeji zboží z roku 1979 či části 2 Zákona o dodávkách služeb z roku 1982;
  • Za zranění či usmrcení osoby v důsledku zanedbání Společnosti;
  • Dle části 2 (3) Zákona o ochraně spotřebitele z roku 1987;
  • Za veškeré záležitosti, u kterých by bylo vyloučení či pokus o vyloučení zodpovědnosti Společnosti nelegální; a
  • Za podvod včetně záměrně klamného zkreslování.
 2. Žádné ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na práva Zákazníka, který nehledě na Ustanovení 23 jedná jako "zákazník” definovaný Zákonem o nečestných smluvních podmínkách z roku 1977.

S výjimkou Ustanovení 8 (kontrola, závady a nedodání), 13 (Výkon a vhodnost pro daný účel), 14 (Ručení / Záruka) a 15 (i) výše nemá Společnost vůči Zákazníkovi žádné závazky (ať už smluvní, za přečin (včetně zanedbání), porušení zákonné povinnosti, odškodnění a další) za zranění, smrt, poškození a přímou či nepřímou následnou ztrátu (tyto závazky zahrnují čistě ekonomickou ztrátu, ztrátu zisku, trhu, užívání, dat, dobu odstávky počítačů, ztrátu dobré pověsti, přerušení činnosti, zvýšené náklady na pořízení a výrobu, ztrátu příležitostí, ztrátu smluvních vztahů a další obdobné ztráty) vzniklou či plynoucí v souvislosti s:

 • libovolnou Dodávkou, výrobou, prodejem, výkonem / dodáním / vadou či prodlením v provedení či výkonu Dodávek ze strany Společnosti či zaměstnanců, pracovníků a subdodavatelů Společnosti;
 • porušením závazků Společnosti či dalšího výslovného nebo z něj plynoucího ustanovení Smlouvy;
 • užíváním, dalším prodejem či nedodáním Služeb nebo výrobku zahrnujícím Zboží, popř. vzniklé v rámci užívání Dodávky;
 • jakýkoliv jednáním či opomenutím ze strany Společnosti v areálu Zákazníka;
 • Jakýmkoliv prohlášením či radou poskytnout jménem Společnosti či nikoliv včetně souladu s platnými zákony a vyhláškami; nebo
 • jiným způsobem na základě Smlouvy.

Společnost tímto vylučuje v nejvyšší možné zákonem stanovené míře veškerá výslovná (jiná ustanovení než jsou uvedena v těchto Smluvních podmínkách nebo dle Ustanovení 13), související, zákonné, běžné či jiné podmínky a záruky i ustanovení, které by až na dané vyloučení byly nebo mohly být ve prospěch Zákazníka.

S výjimkou Ustanovení 15(i) je veškerá záruka Společnosti v souvislosti se smlouvou, tort (včetně zanedbání), porušením zákonných povinností, zkreslováním a.j. na opravu či výměnu Zboží a na opětovné provedení Služeb v případě Služeb, popř. dle úvahy Společnosti na navrácení peněž zaplacených v souvislosti se Službami.

Každý ze zaměstnanců Společnosti, jejích činitelů a subdodavatelů může spoléhat a požadovat vyloučení a omezení záruky dle Ustanovení 8, 10, 13, 14, 15 a 16 svým vlastním jménem a ve svůj vlastní prospěch.

16. Productwatch a Farnell ProductFind

Zákazník souhlasí s tím, aby byly tyto služby poskytovány zdarma. Bez omezení obecného charakteru Ustanovení 15:

 1. V souvislosti s ProductWatch
  Společnost učiní veškeré patřičné snahy s cílem informovat Zákazníka o nastávajícím morálním zastarání či výměně Zboží, nepřijímá však zodpovědnost za případ, že tak neučiní včas nebo vůbec, za neposkytnutí podrobností ohledně možných či vhodných náhradách ani za neposkytnutí služeb očekávaným způsobem či lhůtě. Zákazník je zodpovědný za určování vhodnosti nabízeného Zboží pro daný účel. V tomto případě rovněž neplatí žádné požadavky ani záruky.
 2. V souvislosti s Farnell ProductFind
  Společnost učiní veškeré patřičné snahy s cílem napomáhat Zákazníkovi v určování a zprostředkovávání vhodného Zboží, nepřijímá však zodpovědnost za případ, že tak neučiní včas nebo vůbec, za nezajištění dodavatele či vhodného Zboží ani za neposkytnutí služeb očekávaným způsobem či lhůtě. Zákazník je zodpovědný za určování vhodnosti nabízeného Zboží pro daný účel. V tomto případě rovněž neplatí žádné požadavky ani záruky.

17. Duševní vlastnictví

Na Dodávky v rámci Katalogu se mohou vztahovat práva duševního vlastnictví a průmyslová práva včetně práv patentních, knowhow, obchodní značky, autorských, projektových, práv na provádění záložních kopií, databázových a dalších práv třetích stran. Zákazník nezískává s výjimkou užívání Dodávky a dalšího prodeje Zboží v rámci své běžné činnosti Zákazníka žádná jiná oprávnění. Společnost nenese žádnou zodpovědnost v případě vznesení nároku za porušení těchto práv jakýmkoliv způsobem.

Jedná se zejména o vlastnický titul k veškerému software tvořící libovolnou součást Zboží, který náleží Společnosti a jejím dodavatelům. Zákazník se sám informuje o podmínkách užívání softwaru a případných autorských poplatcích.

Společnost vlastní veškerá autorská práva v souvislosti s tímto Katalogem a šíření celého Katalogu či jeho částí je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu Společnosti.

18. Nakládání s osobními údaji

„Osobní údaje” znamená v souvislosti s jakýmkoliv Zákazníkem či jeho zástupcem, který je (v obou případech) žijící osobou, jakékoliv údaje (samostatně či ve spojení s dalšími údaji Společnosti), na základě kterých Společnost identifikuje daného Zákazníka nebo jeho zástupce nehledě na způsob a dobu poskytnutí těchto údajů.

Společnost má právo na zpracovávání Osobních údajů za konkrétním účelem či více účely uvažovanými v těchto podmínkách nebo vzniklými v souvislosti se vztahem Společnosti a Zákazníka včetně:

 1. Rozhodnutí, zda s daným Zákazníkem uzavřít dohodu či nikoliv. To zahrnuje zpětné vyhledávání dlužní historie Zákazníka a jeho zástupců a vydání údajů dané agentuře ohledně způsobu, jakým Zákazník vede své účty;
 2. Další plnění, správu, služby zákazníkovi, profil preferencí nákupu Zákazníka a podporu kontroly, rozvoje a vylepšování činnosti Společnosti a zboží i služeb, které nabízí;
 3. Přímý marketing v souvislosti s výrobky a službami Společnosti, popř. výrobky a službami dalších společností v rámci skupiny Premier Farnell Group a třetích stran, o kterých se Společnost domnívá, že by mohly zajímat Zákazníka a jeho zástupce, a to poštou, faxem, telefonicky, prostřednictvím emailu, SMS, MMS a jiným způsobem;
 4. Předcházení a odhalování trestné činnost.

Součástí zpracovávání Osobních údajů může být:

 1. Vydání Osobních údajů poskytovateli nebo zprostředkovateli služeb Společnosti;
 2. Vydání Osobních údajů další společnosti v rámci skupiny Premier Farnell Group, o jejíchž výrobcích a službách se Společnost domnívá, že jsou v zájmu Zákazníka nebo jeho zástupců;
 3. Vydání Osobních údajů třetí straně, o jejíchž výrobcích a službách se Společnost domnívá, že jsou v zájmu Zákazníka nebo jeho zástupců;
 4. Přenos Osobních údajů mimo země EAA včetně zemí, jejichž legislativa nemusí zajišťovat dostatečnou ochranu Osobních údajů. Společnost smí přenést Osobní údaje mimo prostor EEA pouze společnostem, které Společnosti zaručily stejnou úroveň ochrany, jaké by se Osobním údajům dostalo ve Velké Británii.

Jestliže Zákazník nebo jeho zástupci kdykoliv vysloví přání použít své Osobní údaje za jedním či více výše uvedených účelů, nechť se obrátí na managera marketingu společnosti Farnell, Canal Road, Leeds LS12 2TU, nebo uvědomí jednoho z naších obchodních zástupců při telefonickém zadání objednávky.

Více informací ohledně nakládání Společnosti s osobními údaji naleznete na webových stránkách Společnosti v části uchovávání osobních údajů.

19. Propagace

Jestliže Společnost zašle Zákazníkovi propagační materiál v souvislosti se zbožím nebo službami, které Společnost nabízí Zákazníkovi, platí tyto Smluvní podmínky pro veškeré Dodávky zakoupené na základě takových podkladů.

20. Země původu

Zboží může mít původ ze zemí, které nejsou součástí Evropského společenství. Nepotvrdí-li Společnost písemně jinak, neuvádí žádné údaje v tomto Katalogu zemi původu, výrobce či výrobu Zboží nebo jakékoliv jejich části. Požadovaná a dostupná osvědčení o původu smí Společnost poskytnout za poplatek stanovený v době žádosti.

21. Obchodní přepážka

Zboží lze dodávat na obchodní přepážku pouze na základě oficiální objednávky prostřednictvím půjčky, debetní karty či hotovostní transakce. Při vyzvednutí Zboží je vyžadována objednávka. Hotovostní operace mohou probíhat pouze na obchodní přepážce.

22. Export

Zákazník nese náklady na získání oprávnění a dodržování veškerých platných pravidel pro vývoz v rámci Velké Británie a platných nařízení pro vývoz a dovoz Zboží cílové země.

Pro některé Zboží importované ze Spojených států amerických platí jistá omezení.

V souvislosti se zbožím vyrobeným nebo pocházejícím ze Spojených států amerických souhlasí Zákazník s dodržováním veškerých platných zákonů pro dovoz, omezení a nařízení Spojených států amerických nebo zahraničních agentur a úřadů, a nesmí vyvážet, dovážet ani převážet za účelem re-exportu žádný výrobek do zakázané země nebo země, na kterou bylo uvaleno embargo, popř. nepovolané, neoprávněné či konkrétní osobě nebo celku zmíněném v zahraničním právu či nařízení USA. Zákazník bere na vědomí a zaručuje, že není na Seznamu neoprávněných osob, zejména Konkrétních občanů nebo vyloučených osob, a že pro něj neplatí žádný zákon, který by mu zakazoval pořízení Dodávky.

Společnost si vyhrazuje právo neprovádět dodávky jitým zákazníkům do jistých zemí a vyžadovat od Zákazníka veškeré podrobnosti o koncovém uživateli a cílovém místě Zboží.

23. Přímá dodávka zboží Newark Direct Ship Goods*

V souvislosti s jakoukoliv Smlouvou o dodávce Zboží, které Společnost v době objednání určí jako Zboží pro přímé odeslání Newark Direct Ship Goods, popř. dle podmínek Newark pro přímé zaslání („Zboží Newark“), platí vedle veškerých dalších ustanovení těchto Smluvních podmínek i Ustanovení 24. V případě rozporu či nesrovnalostí mezi výše uvedenými podmínkami a Ustanovením 24 platí tohle Ustanovení 24. Ustanovení 24 neplatí pro Smlouvy, které nezahrnují Zboží Newark.

 1. Dodání
  U veškerých objednávek obsahujících Zboží Newark je účtován dodatečný poplatek, jehož výši Společnost uvede v době objednání (v současné době 25 euro; změna jeho výše vyhrazena) („Poplatek za přímé odeslání“ / „Direct Ship Fee“). Poplatek za přímé odeslání Direct Ship Fee je splatný pouze jednou na jednu Smlouvu nehledě na množství Zboží Newark objednaného v rámci Smlouvy a pouze jednou na jednu Smlouvu o Plánovaném dodání (Scheduled Delivery). Poplatek za přímé odeslání Direct Ship Fee je účtován při odeslání prvního Zboží Newark, které má být dodáno v rámci jakékoliv Smlouvy.
  Zboží Newark je běžně dodáváno do tří pracovních dnů ode dne obdržení objednávky před 17:00 greenwichského času v pracovní den. Zboží Newark objednané po 17:00 greenwichského času v pracovní den nebo v nepracovní den je běžně dodáváno do tří pracovní dnů po pracovním dni následujícím po dni obdržení objednávky. To platí nehledě na způsob dodání zvolený při zadání objednávky (vybraný způsob dodání bude používán rovněž u dalších objednávek Zboží). Na Zboží Newark se nevztahuje zvláštní služba dodání zboží ve stejný či následující den. Jak bylo uvedeno výše, jsou dodací lhůty pouze orientační.
 2. Zrušení a navrácení
  S výjimkou výše zmíněného Ustanovení 10 jsou veškeré objednávky Zboží Newark, a to jak jednorázové single drop tak plánované scheduled, neodvolatelné, nezrušitelné a Zboží Newark nelze vracet, až na podmínky Ustanovení 10 nebo 15 (budou-li použitelné) nebo v případě předchozího písemného souhlasu jednoho z ředitelů Společnosti.
 3. Nakládání s Osobními údaji v souvislosti se Zbožím Newark
  Za účelem splnění jakékoliv Smlouvy na Zboží Newark Společnost převede Osobní údaje osoby, které má být Zboží dodáno, do USA. Zadáním objednávky na Zboží Newark Zákazník souhlasí s tím, že se takový přenos uskuteční, i když Spojené státy americké neposkytují stejnou úroveň ochrany Osobních údajů jako Velká Británie. Společnost vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila, že se Osobním údajům dostane odpovídající míry ochrany, zatímco budou tyto údaje v rukou zástupců Společnosti v USA. V případě, že se Osobní údaje vztahují na další osobu, které má být Zboží dodáno, souhlasí Zákazník s tím, že má právo na udělování souhlasu za takovou osobu. Zákazník má právo zrušit svůj souhlas tím, že se spojí s oddělením pro vývoz Export Department, Premier Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom. To však výrazně omezí služby, které Společnost nabízí, a může mít za následek změny v podmínkách Smlouvy.

*Platí pouze pro země EU.

24. Firemní zákazníci

Společnost provozuje činnost v rámci obchodování mezi firmami (B to B). Katalog, specifikace a brožury o výrobcích zhotovené Společností jsou určeny pro firemní zákazníky a nikoliv spotřebitele. Objednáním Zákazník potvrzuje, že má zájem o získání Dodávky pro svůj podnik a nikoliv jako spotřebitel.

25. Požadavky na věk u jistého zboží

Jestliže zákon vyžaduje minimální věk pro zakoupení jistého Zboží, potvrzuje Zákazník, že dosáhl požadovaného věku a že bude dodávka Služeb převzata osobou, která rovněž přesahuje nejnižší stanovený věk.

26. Zakázané aplikace

Zboží není určeno, schváleno nebo není zaručena jeho vhodnost k:

 1. Implantaci do těla nebo k použití v systémech podpory života, dalších lékařských zařízeních nebo libovolných jiných zařízeních či systémech, kde lze očekávat, že by selhání či nefunkčnost zboží mohlo vést ke zranění či úmrtí osoby nebo vážnému poškození majetku či životního prostředí; nebo
 2. Použití ve vojenských, leteckých či vesmírných zařízeních u zboží, které bylo pro Společnost vyrobeno nebo dodáno společností NXP.

Použití nebo začlenění zboží Společnosti v takovýchto zařízeních nebo systémech je přísně zakázáno a veškeré případné použití činí Zákazník na své riziko. Zákazník pojistí Společnost a její dodavatele proti jakýmkoli a všem závazkům a výdajům (včetně nákladů) vzniklým v důsledku takového začlenění či použití.

27. Euro

V případě přijetí jednotné evropské měny (pod jménem euro či jiným jménem) ve Velké Británii nebo v případě zafixování směnných kurzů mezi jednotlivými státy Evropské unie, nemá tato skutečnost vliv žádný na změnu podmínek, vyloučení ani omluvení plnění této Smlouvy.

28. Vyšší moc

Společnost neručí Zákazníkovi žádným způsobem a neporušuje tyto Smluvní podmínky v případě prodlení s výkonem či nesplnění jednoho ze svým závazků v rámci Smlouvy, jestliže leží příčina prodlení či nesplnění mimo příslušnou sféru vlivu Společnosti (sem patří mimo jiné jednání vlády, válečné konflikty, požár, výbuch, nařízení či embargo na potraviny, dovoz a vývoz, pracovní spory a neschopnost či prodlení ze sehnáním dodávky Zboží či pracovních sil). Společnost smí na základě svého uvážení zpozdit plnění a zrušit celou Smlouvu či jednu z jejích částí.

29. Nahrávání telefonních hovorů

Společnost si vyhrazuje právo na sledování, zachycování a nahrávání telefonních hovorů a smí rovněž monitorovat a zachycovat veškerou emailovou a elektronickou komunikaci uskutečněnou do svého areálu za účelem školení, bezpečnosti a kvality.

30. Právní rámec

Veškeré Smlouvy se řídí anglickou legislativou a jsou podle ní vykládány. Zákazník rovněž spadá pod soudní pravomoc anglických soudů. Společnost však může vymáhat plnění Smlouvy u jakéhokoliv soudu příslušné soudní pravomoci.

31. Obecně

Jakékoliv smluvní ustanovení ohledně Dodávky, které bude ze strany příslušného úřadu shledáno neplatným, zrušitelným, nevymahatelným či nesmyslným (částečně i zcela), platí pouze do míry své neplatnosti, zrušitelnosti, nevymahatelnosti či nesmyslnosti samostatně a další ustanovení Smluvních podmínek a zbývající část daného ustanovení tímto zůstávají nedotčeny. Nevymáhání či částečné nevymáhání jednoho z ustanovení Smluvních podmínek pro Dodávky Společností neplatí jako zřeknutí se jakéhokoliv práva v souladu se Smluvními podmínkami pro Dodávku.

Společnost má bez souhlasu či upozornění Zákazníka právo převést výhody (dle daného břemene) těchto Smluvních podmínek, popř. jakékoliv Smlouvy, kdykoliv na libovolnou společnost ve své skupině (jak je uvedeno v části 53(i) zákona o společnostech z roku 1989.

S výjimkou Ustanovení 15 Smluvní strany nemají v úmyslu vymáhat žádné smluvní ustanovení z titulu Zákona o smlouvách (Práva Třetích stran) z roku 1999 žádnou osobou ani další stranou.

32. Obchodní administrativa

Celá nebo část správy spojená s úspěšným vytvořením obchodního účtu a zpracováním vaší objednávky může být automatizovaná

Tyto Smluvní podmínky nahrazují veškerá svá předchozí vydání.
leden 2020