Soukromí

Ochrana soukromí

Včetně informačního oznámení

Společnost Premier Farnell UK Limited (v tomto Prohlášení také jako „Farnell“, „my“ a všechny tvary osobních zájmen „nás“ a „náš“) je členem celosvětové skupiny společností, jejíž mateřskou společností je AVNET Inc. (se sídlem v USA). Zajištění ochrany a soukromí vašich osobních údajů jsou pro nás velmi důležité. Na této webové stránce společnost Premier Farnell UK Limited, 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ, Anglie, 860093 figuruje jako správce údajů, který shromažďuje a ukládá vaše osobní údaje.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je dodatkem k Zásadám ochrany osobních údajů a našim Všeobecným smluvním podmínkám. V zájmu zajištění čestného a transparentního zpracování vašich osobních údajů a dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů vám poskytujeme následující informace:

Jaké osobní údaje společnost Farnell shromažďuje a/nebo zpracovává?

Podle povahy interakce mezi vámi a naší společností budeme shromažďovat a zpracovávat následující registrační údaje:

 • Uživatelské jméno
 • Společnost
 • Oddělení
 • Oslovení, případně titul
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo, fax
 • E-mailovou adresu
 • Poštovní adresu
 • IP adresu

Jak vaše osobní údaje využíváme?

Společnost Farnell využívá vaše osobní údaje k následujícím účelům:

 • Protokolování vašeho přístupu na naše webové stránky (pomocí IP adresy) pro statistické účely, optimalizaci, zlepšování a další vývoj našich webových stránek. Například analyzujeme chování uživatelů podle data a času návštěvy či objemu dat přenesených prostřednictvím našich webových stránek.
 • Komunikaci o produktech, službách a projektech, např. odpovídáním na dotazy a požadavky.
 • Plánování, plnění a řízení (smluvního) vztahu například realizací transakcí a objednávek produktů či služeb, zpracováním plateb, vedením účetnictví, auditováním, fakturací a inkasováním, přípravou expedic a dodávek, usnadňováním oprav a poskytováním podpůrných služeb.
 • Propagaci produktů a/nebo služeb, jež jsou podobné nebo identické jako produkty a/nebo služby, které jste již zakoupili (pokud jste nevyjádřili svůj nesouhlas s takovýmto jednáním), a k zasílání zpravodajů.
 • Správě a realizaci uživatelských průzkumů, marketingových kampaní, analýz trhu, soutěží a dalších propagačních aktivit a událostí.
 • Údržbě a ochraně zabezpečení našich produktů, služeb a webových stránek a k prevenci a detekci chyb prostřednictvím souborů protokolů, bezpečnostních hrozeb, podvodů a dalších nezákonných a podvodných aktivit.
 • Splnění právních povinností (například povinnosti uchovávat záznamy) a povinnosti kontroly dodržování předpisů, zásad společnosti Farnell a oborových norem.
 • Řešení sporů, vymáhání smluvních ujednání a k ustavení, uplatnění a ochraně právních nároků.

Používat a zpracovávat vaše osobní údaje k výše uvedeným účelům jsme oprávněni na základě smluvního vztahu nebo oprávněného zájmu společnosti Farnell nebo třetí strany. Pokud vyjádříte svůj výslovný souhlas, může tento souhlas pro společnost Farnell představovat právní základ ke zpracování nebo používání vašich osobních údajů. Tento souhlas lze kdykoli s účinností do budoucna odvolat.

Pokud právní základ pro zpracování vašich osobních údajů již neexistuje, společnost Farnell může vaše osobní údaje dále zpracovávat pouze za předpokladu, že k tomu existuje jiný právní základ.

Na našich webových stránkách používáme rovněž soubory cookies. Další informace na toto téma najdete v našich Zásadách používání souborů cookies.

Sdílí společnost Farnell vaše osobní údaje s třetími stranami nebo zeměmi?

Společnost Farnell může přenášet vaše osobní údaje do dalších společností spadajících pod společnosti Avnet a Premier Farnell, avšak pouze v takovém případě a rozsahu, které jsou nezbytně nutné pro účely uvedené výše. Ostatní společnosti spadající pod společnosti Avnet a Premier Farnell jednají pouze dle našich pokynů a jsou smluvně vázány jednat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a zajistit přiměřená technická a organizační opatření pro zaručení bezpečnosti.

Pokud to platné zákony dovolují, společnost Farnell může předávat vaše osobní údaje soudům, orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům a právním zástupcům, jestliže je to nezbytné k naplnění zákonů či ustavení, uplatnění nebo ochraně právních nároků.

V souvislosti s provozem našich webových stránek a služeb poskytovaných prostřednictvím našich webových stránek společnost Farnell spolupracuje s poskytovateli služeb (tzv. zpracovateli údajů), jako jsou například subjekty zabývající se správou hostingu či IT technologií. Tyto subjekty jednají pouze dle pokynů společnosti Farnell a jsou smluvně vázány jednat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a zajistit přiměřená technická a organizační opatření pro zaručení bezpečnosti.

Příjemci osobních údajů se mohou případně nacházet v zemích mimo území Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru (tzv. třetí země), jejichž platné zákony nenabízejí stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako zákony vaší domovské země.

Jestliže se takové přenosy dat týkají příjemců v zemích mimo EU nebo EHP („třetí země“), postaráme se o to, aby tyto přenosy byly v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů, která omezují přenos osobních údajů mimo území EU nebo EHP a která vyžadují, aby byla implementována vhodná opatření na zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů.

Tato opatření mohou mít podobu rozhodnutí o odpovídající ochraně, které dokládá, že země, v níž se příjemce nachází, má zavedeny adekvátní zákony o ochraně osobních údajů odpovídající požadavkům EU. Dalšími možnostmi jsou uzavření standardních smluvních doložek EU (označovaných také jako modelové doložky EU) s příjemcem, implementace závazných podnikových pravidel („BCR“) na straně příjemce na ochranu soukromí či jiné řešení dovolené zákonem.

Jestliže jste byli požádáni o registraci na komunitní stránku element14, vaše osobní údaje budou s vaším souhlasem předány společnosti Premier Farnell Ltd sídlící ve Spojeném království, která patří do naší skupiny a je provozovatelem této stránky. Tato společnost bude jednat jako správce údajů a bude vaše osobní údaje na uvedené webové stránce vyžívat v souladu se svými zásadami ochrany soukromí.

Jak dlouho bude společnost Farnell vaše osobní údaje uchovávat?

Pokud není v okamžiku sběru osobních údajů výslovně uvedeno jinak, vaše osobní údaje odstraníme, jakmile jejich uchovávání již nebude vyžadováno k účelům, k nimž byly shromážděny nebo jiným způsobem zpracovány. Odstraněny budou ty osobní údaje, které již nejsou potřebné ke splnění právních povinností vyplývajících z platných zákonů (např. zákona o daních či obchodního práva).

Právo na přístup a opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení zpracování, právo vznést námitku vůči zpracování a právo na přenositelnost údajů

Platné zákony o ochraně osobních údajů vám poskytují právo:

 1. na získání informací od společnosti Farnell o osobních údajích, které o vás společnost Farnell uchovává a/nebo které zpracovává, a na obdržení kopie vašich zpracovávaných osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
 2. na opravu nepřesných osobních údajů uchovávaných společností Farnell,
 3. na výmaz vašich osobních údajů uchovávaných společností Farnell, pokud zpracování těchto osobních údajů není nezbytné ke splnění právních povinností vyplývajících z platných zákonů,
 4. na omezení zpracování vašich osobních údajů společností Farnell,
 5. na přenos vašich osobních údajů, které jste aktivně poskytli, vámi vybranému jinému příjemci,
 6. na námitku, vycházející z vaší konkrétní situace, vůči zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Farnell nebo třetí strany.

Zabezpečení

Společnost Farnell přijme vhodná a přiměřená opatření na ochranu vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním a zničením, s patřičným ohledem na rizika vyplývající ze zpracování a povahy osobních údajů. Jedním z příkladů je použití technologie SSL (pro šifrování, ověřování a zajištění integrity zpráv).

Doporučujeme vám, abyste se od svého účtu zcela odhlásili a odstranili historii prohlížení a soubory cookies, které mohou být uloženy ve vašem zařízení. Zabráníte tak zneužití vašich informací neoprávněnými uživateli.

Odkazy na jiné webové stránky

Pokud se na našem webu setkáte s jakýmkoli odkazem vedoucím na webové stránky třetí strany, jedná se o místo bezplatně poskytnuté odpovídajícímu vlastníkovi stránky třetí strany. Stránky odkazované z naší webové stránky nebo odkazující na naši webovou stránku nemusí být nutně pod naší kontrolou. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah propojených stránek ani zásady ochrany soukromí platné na daných stránkách. Stejně tak neneseme odpovědnost za žádné odkazy ani odkazovací programy. Nemusíme nezbytně podporovat společnosti (nebo související produkty či služby), se kterými jsou naše webové stránky propojeny. Pokud se rozhodnete navštívit jakoukoli stránku třetí strany odkazovanou z naší webové stránky, činíte tak výhradně na své vlastní riziko. Tímto se zříkáme jakýchkoli práv na ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy, loga, autorská práva, patenty, názvy domén a veškeré další formy duševního vlastnictví třetích stran.

Čas od času vám můžeme nabídnout příležitost uskutečnit převod prostředků pomocí služby PayPal. Veškeré takové transakce se řídí zásadami ochrany soukromí společnosti PayPal, které si můžete přečíst na webu www.paypal.com pod odkazem „Privacy“ (Ochrana osobních údajů).

Kontaktní osoba pro ochranu údajů

Tým společnosti Farnell pro ochranu osobních údajů s vámi ochotně vyřeší všechny otázky, připomínky, obavy a stížnosti týkající se ochrany osobních údajů. Můžete se na něj obrátit také v případě, že jako subjekt údajů chcete uplatnit některé ze svých práv souvisejících s ochranou osobních údajů uvedených výše. Tým společnosti Farnell pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat zde: DPO@farnell.com.

The Data Protection Officer for Germany is Stefan Schindler Stefan.Schindler@csr-legal.de.

Tým společnosti Farnell pro ochranu osobních údajů se vynasnaží vyřešit všechny požadavky a stížnosti k vaší maximální spokojenosti. Subjekt údajů má právo obrátit se v souvislosti s požadavky a stížnostmi na kompetentní úřad pro ochranu údajů. Seznam národních úřadů pro ochranu údajů najdete zde.

Během procházení a používání našich webových stránek společnost Farnell shromažďuje, ukládá a/nebo zpracovává osobní údaje. V zájmu zajištění čestného a transparentního zpracování vašich osobních údajů a dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů si přečtěte naše Zásady ochrany osobních údajů. Informace o tom, jaké typy souborů cookies používáme a jak můžete nastavit své preference, najdete v dokumentu Zásady používání souborů cookies.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023

Zásady ochrany osobních údajů

Farnell – Zásady ochrany osobních údajů

I. Úvod

Společnost Premier Farnell UK Limited (v tomto Prohlášení také jako „Farnell“, „my“ a všechny tvary osobních zájmen „nás“ a „náš“) je členem celosvětové skupiny společností, jejíž mateřskou společností je AVNET Inc. (se sídlem v USA). Zavazujeme se dodržovat platné právní předpisy o ochraně osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) vycházejí z principů a požadavků Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“). Prostřednictvím těchto Zásad bychom vás jakožto subjekt údajů rádi informovali o tom, jakými způsoby a proč shromažďujeme, zpracováváme a používáme vaše osobní údaje. Rovněž bychom vás chtěli informovat o vašich právech coby subjektu údajů souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.

II. Rozsah a doplněk

Tyto Zásady se vztahují na všechny společnosti, závislé společnosti skupiny, přidružené podniky, kanceláře a obchodní jednotky všech společností skupiny AVNET Inc. v regionu EMEA. Tyto Zásady pokrývají všechny druhy zpracování osobních údajů. Popisují, jakým způsobem společnost Farnell shromažďuje, využívá a sdílí osobní údaje získané přímo od uživatelů, zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů a dalších subjektů, případně získané nepřímo z jiných zdrojů. Tyto Zásady se vztahují na zpracování osobních údajů získaných přes jakýkoli komunikační kanál nebo jakýmkoli způsobem, včetně například e-mailu, přenosu souborů, vkládání osobních údajů do aplikací a nástrojů, webových stránek nebo mobilních aplikací, stránek sociálních sítí a platforem.

Tyto Zásady mohou být doplněny zvláštními oznámeními o ochraně osobních údajů a soukromí a prohlášeními týkajícími se specifických způsobů nebo účelů zpracování osobních údajů. Tyto Zásady se nevztahují na anonymizované údaje (neosobní údaje) sloužící například pro účely statistických hodnocení nebo studií.

V zemích, kde jsou údaje právních subjektů chráněny ve stejném rozsahu jako osobní údaje, se tyto Zásady vztahují ve stejné míře také na údaje právních subjektů.

III. Uplatnění národních zákonů

Přestože nařízení GDPR platí v rámci celé EU, v některých zemích mohou existovat právní předpisy specifikující další požadavky na ochranu údajů, zvláště pak podmínky pro zákonné zpracování údajů. V takových případech je nutné případ od případu posoudit, zda tyto právní předpisy nestanovují přísnější požadavky než nařízení GDPR.

IV. Slovníček pojmů a definic

Přílohou A těchto Zásad je slovníček použitých pojmů a definic.

V. Námi zpracovávané osobní údaje, účel a právní základ

Tato část našich Zásad popisuje, jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, k jakému účelu a na jakém právním základu. Množství zpracovávaných osobních údajů závisí na kontextu a okolnostech vaší interakce s námi.

1. Zpracování objednávek a plnění smluvních závazků

Když odešlete objednávku na nákup produktů nebo služeb od naší společnosti, požádáte o informace o produktech nebo službách před odesláním objednávky nebo zašlete požadavek na podporu týkající se objednaných produktů nebo služeb, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, které jsou nezbytné k vytvoření a plnění smlouvy, ke splnění smluvních závazků a k uplatnění práv vyplývajících ze smlouvy. Toto ustanovení se týká také poradenských služeb dle smlouvy, jestliže souvisejí s účelem smlouvy. Před uzavřením smlouvy mohou být osobní údaje zpracovávány za účelem přípravy nabídek nebo výběrových řízení či ke splnění dalších požadavků potenciálního zákazníka souvisejících s uzavřením smlouvy.

K tomuto účelu zpracováváme osobní údaje (včetně jména, titulu, e-mailové adresy, poštovní adresy, dodací a fakturační adresy), informace o zákazníkovi a objednávce (včetně objednaného a poskytnutého zboží a služeb, pokynů k objednávce, obchodních aktivit, zájmů a historie objednávek zákazníka) a finanční informace (včetně fakturačních údajů, preferovaných způsobů platby, platebních podmínek a informací o bankovním účtu a platební kartě).

Právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem zpracování objednávek, plnění smluvních závazků a uplatňování práv vyplývajících ze smlouvy je článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR (zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy). Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účely pochopení obchodních aktivit, zájmů a historie objednávek zákazníka je článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (oprávněné zájmy). Právním základem pro zpracování a uchovávání osobních údajů za účelem splnění povinnosti uchovávání záznamů (včetně obchodních účetních norem a povinnosti uchovávat daňové a fiskální záznamy) je článek 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR (splnění právní povinnosti).

2. Registrace na našich webových stránkách, stránkách na sociálních sítích nebo platformách a jejich procházení

Když procházíte naše webové stránky, stránky na sociálních sítích nebo platformy, můžeme používat soubory cookies a další sledovací technologie k tomu, abychom zaznamenali a pochopili, jakým způsobem používáte naše webové stránky, stránky na sociálních sítích a platformy.

Ne všechny naše webové stránky používají soubory cookies a sledovací technologie shromažďující osobní údaje. V závislosti na používaných souborech cookies a sledovacích technologiích shromažďujeme informace o vašem chování při procházení našich webových stránek, stránek na sociálních sítích nebo platforem, a to včetně informací o tom, jak reagujete na reklamy a nabídky, nebo jakým způsobem je uskutečňován nákupní proces. Můžeme shromažďovat také informace o vašem zařízení, jehož prostřednictvím jste naše webové stránky, stránky na sociálních sítích nebo platformy navštívili (včetně modelu zařízení, operačního systému, typu prohlížeče, IP adresy a identifikátorů mobilního zařízení).

Konkrétní informace týkající se souborů cookies a sledovacích technologií používaných na našich jednotlivých webových stránkách, stránkách na sociálních sítích a platformách najdete v našich Zásadách používání souborů cookies. Tento dokument obsahuje také informace o tom, jak zakázat soubory cookies ve vašem prohlížeči a jak zabránit sledování při procházení.

Když se zaregistrujete na nějaké naší webové stránce, stránce na sociálních sítích nebo platformě, budeme navíc zpracovávat vaše osobní údaje (včetně jména, titulu, e-mailové adresy a telefonního čísla) a údaje o účtu (včetně uživatelského jména, hesla a dat o přihlášení a odhlášení). Výjimkou jsou případy, kdy je povolena registrace pod přezdívkou či pseudonymem. Pokud se rozhodnete, že nám tyto informace nechcete poskytnout, nebudete se bohužel moci zaregistrovat nebo používat některé z našich služeb vyžadujících registraci.

Právním základem pro zpracování informací o chování při procházení, které obsahují osobní údaje, je článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (souhlas), pokud vás požádáme o vyjádření souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. Udělení vašeho souhlasu mohou vyžadovat také další konkrétní ustanovení v zákonech týkajících se zpracování údajů v online prostředí. Za určitých okolností, například když zpracováváme omezené množství osobních údajů, které ze svého typu a povahy významným způsobem neovlivňují vaše práva a svobody, je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s registrací na našich webových stránkách, stránkách na sociálních sítích nebo platformách a jejich procházením článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (oprávněné zájmy). Naším oprávněným zájmem je porozumění zájmům a aktivitám uživatelů, abychom mohli vylepšit a přizpůsobit naše webové stránky a nabídky, zefektivnit nákupní proces a odhalit a zabránit zneužití a podvodným činnostem.

3. Komunikace, marketing, účast na propagačních akcích a událostech a zpětná vazba

Pokud se na nás obrátíte s jakýmkoli dotazem nebo žádostí, budeme zpracovávat vaše osobní údaje (včetně jména, titulu, názvu společnosti nebo organizace, pro kterou pracujete, e-mailové adresy, telefonního čísla a dalších kontaktních údajů) v rozsahu potřebném k vyřešení vašeho dotazu nebo žádosti a k reakci na ně.

Pokud si od nás zakoupíte produkty nebo služby nebo nám dáte najevo, že máte zájem o konkrétní produkty nebo služby, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje (včetně jména, titulu, názvu společnosti nebo organizace, pro kterou pracujete, e-mailové adresy, telefonního čísla a dalších kontaktních údajů), abychom vás mohli kontaktovat a zaslat vám informace o produktech a službách, nových technologiích, speciálních nabídkách a obchodních příležitostech naší společnosti nebo našich obchodních partnerů.

Pokud se zapojíte do propagačních akcí nebo událostí pořádaných nebo sponzorovaných naší společností, budeme zpracovávat vaše osobní údaje (včetně jména, titulu, názvu společnosti nebo organizace, pro kterou pracujete, e-mailové adresy, telefonního čísla a dalších kontaktních údajů), abychom mohli zajistit správu vaší účasti na takové propagační akci či události a poskytnout vám informace o produktech a službách, nových technologiích, speciálních nabídkách a obchodních příležitostech naší společnosti nebo našich obchodních partnerů. Vaše osobní údaje budeme rovněž zpracovávat proto, abychom vás požádali o zpětnou vazbu ohledně propagační akce nebo události, příp. vaší spokojenosti s produkty, službami nebo činností naší společnosti nebo našich obchodních partnerů. Můžeme vás také požádat o návrhy na zlepšení a rozšíření našich produktů a služeb a spolupráce s našimi obchodními partnery.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pro účely komunikace s vámi a reakci na jakýkoli druh dotazu nebo žádosti je článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR (zpracování nezbytné pro splnění smlouvy), jestliže k tomuto zpracování dojde v souvislosti s přípravou nebo usnadněním uzavření smlouvy nebo reakcí na dotaz či žádost související se smlouvou. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů za účelem komunikace v jiných záležitostech je článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (oprávněné zájmy).

Když zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vás kontaktovali nebo vám zaslali informace o produktech a službách, nových technologiích, speciálních nabídkách a obchodních příležitostech naší společnosti nebo našich obchodních partnerů, právní základ tvoří článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (souhlas), jestliže vás požádáme o vyjádření souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů k tomuto účelu. Za určitých okolností, například když zpracováváme omezené množství osobních údajů, které ze svého typu a povahy významným způsobem neovlivňují vaše práva a svobody, je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s kontaktováním vaší osoby a zasláním informací o našich podobných produktech a službách, nových technologiích, speciálních nabídkách a obchodních příležitostech vaší osobě článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (oprávněné zájmy).

Když zpracováváme vaše osobní údaje pro účely správy vaší účasti na propagačních akcích nebo událostech nebo abychom vám zaslali informace o produktech a službách, nových technologiích, speciálních nabídkách a obchodních příležitostech naší společnosti nebo našich obchodních partnerů, případně abychom vás požádali o zpětnou vazbu nebo přispění, právní základ tvoří článek 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (souhlas), jestliže vás požádáme o vyjádření souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů k tomuto účelu. Za určitých okolností, například když zpracováváme omezené množství osobních údajů, které ze svého typu a povahy významným způsobem neovlivňují vaše práva a svobody, je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (oprávněné zájmy).

4. Právní povinnosti a dodržování předpisů

Jsme společností působící po celém světě a jako taková se musíme řídit různými zákony a předpisy, které nám ukládají právní povinnosti. Některé z těchto zákonů a předpisů od nás mohou vyžadovat, abychom shromažďovali a zpracovávali vaše osobní údaje (např. zákony o daních, obchodní právo, předpisy a nařízení týkající se obchodování a vývozu, celní kodexy, zákony proti praní špinavých peněz). V případě, že tyto právní povinnosti vycházejí ze zákonů a předpisů EU nebo členského státu EU, právní základ pro zpracování vašich osobních údajů tvoří článek 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR. Pokud tyto právní povinnosti vycházejí ze zákonů a předpisů třetích zemí (které nejsou součástí EU), dodržování těchto právních povinností může představovat oprávněný zájem. Pokud se jedná o tento případ, pak právní základ pro zpracování osobních údajů tvoří článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Druhý z uvedených případů platí také pro zpracování osobních údajů pro účely zajištění shody s našimi zásadami, kodexy chování a předpisy.

5. Nábor a žádost o zaměstnání

Když nabíráme zaměstnance, zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnou v rámci žádosti. Zpracování osobních údajů pro účely náboru a žádosti o zaměstnání zpravidla zahrnuje osobní údaje (včetně jména, titulu, e-mailové adresy, telefonního čísla a poštovní adresy) a životopis spolu s údaji o kvalifikaci (včetně dosaženého vzdělání, univerzitního titulu, certifikátů ze školení, certifikátů dalšího vzdělávání, diplomů a potvrzení dovedností). Po dokončení procesu podávání žádostí můžeme po určitou dobu nadále zpracovávat (uchovávat) osobní údaje žadatelů, pokud je to nezbytné k zajištění uplatnění práv nebo obraně před žalobami v souvislosti s procesem náboru.

Právní základ pro zpracování osobních údajů pro účely náboru a zpracování žádostí představuje článek 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR (zpracování nezbytné pro splnění smlouvy), pokud je zpracování těchto údajů nezbytné ke kontrole a posouzení žádostí, výběru žadatele a navázání pracovněprávního vztahu nebo k uplatnění práv či obraně před žalobami v souvislosti s procesem zpracování žádostí o zaměstnání.

Pokud zájemci žádají o místo ve společnosti Farnell prostřednictvím kariérní webové stránky, náborové platformy nebo portálu pracovních příležitostí nebo pokud odpovídají na inzerci práce, měli by si přečíst také specifické informace o ochraně soukromí, které mohou být dostupné na příslušné kariérní webové stránce, náborové platformě, portálu pracovních příležitostí nebo v inzerci práce.

VI. Osobní údaje dětí

Společnost Farnell se zaměřuje na podnikání typu B2B (mezi podniky). Proto záměrně nepožadujeme osobní údaje od dětí ani jim neposíláme žádosti o osobní údaje. Přestože na naše webové stránky mohou zavítat uživatelé všech věkových kategorií, naše webové stránky jsou určeny pouze pro účely podnikání typu B2B a nejsou zacíleny na děti. Pokud zjistíme, že se dítě mladší 16 let zaregistrovalo na některé z našich webových stránek, stránek na sociálních sítích nebo platforem, nebo pokud nás na tuto skutečnost upozorní rodič, opatrovník či kdokoli jiný, zrušíme příslušný účet a registraci a odstraníme osobní údaje dítěte z našich záznamů.

VII. Sdílení osobních údajů s poskytovateli služeb a třetími stranami

Ne všechno zpracování vašich údajů bude provádět sama společnost Farnell. V některých případech budeme využívat poskytovatele služeb a dodavatele („zpracovatele“), kteří budou osobní údaje zpracovávat pro nás, naším jménem a dle našich pokynů. Těmito zpracovateli mohou být externí společnosti nebo přidružené podniky společnosti Farnell (společnosti skupiny). Veškerý takový outsourcing zpracování údajů bude probíhat v souladu s protokolem náležité péče a monitorování poskytovatele služeb / dodavatele a bude se řídit Smlouvou o zpracování osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že využíváme poskytovatele služeb a dodavatele ke zpracování osobních údajů naším jménem, vaše osobní údaje mohou být sdíleny s následujícími kategoriemi příjemců:

poskytovateli IT služeb, poskytovateli aplikací, poskytovateli internetových služeb, poskytovateli platforem a webhostingu, společnostmi zabývajícími se likvidací dat, marketingovými agenturami, agenturami pro průzkum trhu, reklamními partnery, poskytovateli služeb pro správu objednávek a účetnictví, poskytovateli platebních služeb, poskytovateli logistických služeb a poskytovateli služeb péče o zákazníky.

Kromě sdílení osobních údajů s poskytovateli služeb a dodavateli může být nezbytné sdílet vaše osobní údaje také s třetími stranami, a to z důvodu právní povinnosti nebo oprávněného zájmu na zajištění shody se zásadami a předpisy nebo za účelem usnadnění kooperace a spolupráce mezi podniky. V takových případech mohou být vaše osobní údaje sdíleny s následujícími kategoriemi příjemců:

veřejnými a správními orgány, orgány činnými v trestním řízení a agenturami pro prevenci podvodného jednání, soudy, právníky, daňovými účetními, účetními a auditními společnostmi, agenturami pro hodnocení úvěruschopnosti, poskytovateli platebních karet a pojištění, výrobci a prodejci, maloobchodníky.

Pokud používáte naše webové stránky, stránky na sociálních sítích nebo platformy a rozhodnete se propojit váš účet na sociální síti s naší společností, nebo jste přihlášeni ke svému účtu na sociální síti, vaše osobní údaje mohou být sdíleny s našimi stránkami na sociálních sítích a platformami.

Jestliže jste byli požádáni o registraci na komunitní stránku element14, vaše osobní údaje budou s vaším souhlasem předány společnosti Premier Farnell Ltd sídlící ve Spojeném království, která patří do naší skupiny a je provozovatelem této stránky. Tato společnost bude jednat jako správce údajů a bude vaše osobní údaje na uvedené webové stránce vyžívat v souladu se svými zásadami ochrany soukromí.

V případě, že prodáváme nebo nakupujeme jakoukoli společnost či aktivum nebo převádíme určitou oblast našeho podnikání pod nového majitele, odhalíme vaše osobní údaje potenciálnímu prodejci nebo kupujícímu dotčené společnosti či aktiva nebo třetí straně, která provádí akvizici našich aktiv nebo na kterou je převáděna dotčená společnost.

V anonymní a agregované podobě můžeme sdílet informace s přidruženými i nepřidruženými třetími stranami. Přestože tyto informace vás nebudou identifikovat a nebudou obsahovat osobní údaje, v některých případech tyto třetí strany mohou být schopny kombinovat tyto agregované informace s jinými údaji, které o vás již uchovávají nebo které získaly od vás či od třetích stran, a to takovým způsobem, jenž ve výsledku umožní vaši identifikaci. V případě, že budeme sdílet vaše údaje s třetími stranami, učiníme kroky potřebné k zajištění toho, aby tyto třetí strany přijaly vhodná a přiměřená opatření na ochranu vašich údajů.

VIII. Doba uchovávání osobních údajů

Obecně platí, že neuchováváme vaše osobní údaje déle, než je nezbytné k plnění nebo dosažení účelů, ke kterým jsou tyto osobní údaje zpracovávány. Ve většině případů jsou vaše osobní údaje zpracovávány k více účelům. Například když ke zpracování údajů dochází v souvislosti s nákupem, zpracováváme vaše osobní údaje pro účely zpracování a vyřízení vaší objednávky, dodání zboží nebo služeb, fakturace a platby a poskytnutí následné péče o zákazníky. Jako společnost navíc máme povinnost uchovávat záznamy a musíme splňovat zákony o daních a obchodní zákony, které vyžadují výrazně delší období pro uchovávání konkrétních dokumentů a složek, jež mohou obsahovat osobní údaje.

Pokud zpracováváme osobní údaje pro účely zpracování objednávek a plnění smluvních závazků, budeme uchovávat vaše osobní údaje po celou dobu trvání vašeho zákaznického nebo obchodního vztahu s námi. Osobní údaje obsažené v dokumentech nebo složkách podléhajících zákonům o daních budou uchovávány po dobu 10 let (pokud zákonná ustanovení, probíhající soudní řízení nebo daňová řízení nevyžadují delší dobu). Osobní údaje obsažené v dokumentech nebo složkách podléhajících obchodnímu právu budou uchovávány po dobu 6 let (pokud zákonná ustanovení nebo probíhající soudní řízení nevyžadují delší dobu).

Pokud zpracováváme osobní údaje proto, abychom porozuměli vašemu chování při procházení online obsahu, budeme uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k vytvoření uživatelských statistik a analytických sestav využívajících agregované údaje (neosobní údaje). Konkrétní informace o tom, jak dlouho tyto osobní údaje budeme uchovávat, najdete v našich Zásadách používání souborů cookies.

Pokud zpracováváme osobní údaje pro účely komunikace, marketingu, propagační akce, události nebo zpětné vazby, budeme tyto údaje uchovávat po dobu, po kterou s vámi budeme potřebovat komunikovat, nebo tak dlouho, dokud budeme mít oprávněný zájem poskytovat vám informace o podnikání, produktech či službách nebo marketingové materiály a materiály týkající se událostí a propagačních akcí. To neplatí v případě, jestliže jste odmítli zpracování vašich osobních údajů k těmto účelům.

V případě, že zpracováváme osobní údaje za účelem naplnění ustanovení zákonů a předpisů ukládajících společnosti Farnell právní povinnosti, uchováváme osobní údaje po dobu vyžadovanou těmito zákony a předpisy.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely náboru a zpracování žádostí, uchováváme osobní údaje po dobu potřebnou ke kontrole a posouzení žádostí, výběru žadatele, dohodnutí podmínek a navázání pracovněprávního vztahu a k uplatnění práv či obraně před žalobami v souvislosti s procesem zpracování žádostí o zaměstnání. V případě, že vaše žádost bude úspěšná, vaše osobní údaje – v rozsahu potřebném k plnění našeho pracovněprávního smluvního vztahu – budou uchovávány tak dlouho, dokud budete zaměstnáni u společnosti Farnell, a také po ukončení vašeho pracovněprávního vztahu po dobu potřebnou ke splnění požadavků na uchování údajů nebo po dobu potřebnou k vyřešení připravovaných nebo probíhajících soudních řízení. Pokud vaše žádost o zaměstnání nebude úspěšná, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu 6 měsíců pro účely naší obrany vůči případným žalobám a soudním řízením.

V případě, že vaše žádost o zaměstnání byla neúspěšná, ale souhlasili jste s uchováním vašich osobních údajů ve složce pro budoucí příležitosti, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu dvou let, pokud není na našich kariérních webových stránkách, náborových platformách, portálech pracovních příležitostí nebo v inzerci práce uvedeno jinak.

IX. Přenosy osobních údajů do třetích zemí

Někdy může být nutné přenést osobní údaje příjemcům v jiných zemích. K tomu dochází například tehdy, když potřebujeme určité informace obsahující osobní údaje sdílet s naší mateřskou společností Avnet, Inc. v USA nebo v kontextu mezinárodní kooperace a spolupráce s našimi obchodními partnery či při zpracování, správě a expedici mezinárodních objednávek. Pokud využíváme služeb zpracovatelů údajů, můžeme přenášet vaše osobní údaje také zpracovatelům sídlícím v jiných zemích.

Jestliže se takové přenosy dat týkají příjemců v zemích mimo EU nebo EHP („třetí země“), postaráme se o to, aby tyto přenosy byly v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů, která omezují přenos osobních údajů mimo území EU nebo EHP a která vyžadují, aby byla implementována vhodná opatření na zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů.

Tato opatření mohou mít podobu rozhodnutí o odpovídající ochraně, které dokládá, že země, v níž se příjemce nachází, má zavedeny adekvátní zákony o ochraně osobních údajů odpovídající požadavkům EU. Dalšími možnostmi jsou uzavření standardních smluvních doložek EU (označovaných také jako modelové doložky EU) s příjemcem, implementace závazných podnikových pravidel („BCR“) na straně příjemce na ochranu soukromí či jiné řešení dovolené zákonem.

Pokud máte konkrétní obavu týkající se adekvátnosti ochrany vašich osobních údajů při přenosu do třetích zemí, můžete zaslat dotaz manažerovi ochrany osobních údajů: DPO@farnell.com.

X. Zabezpečení osobních údajů a ochrana údajů o platebních kartách

Implementovali jsme technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu námi zpracovávaných osobních údajů před nechtěnou a nezákonnou manipulací, zničením či ztrátou, pozměněním a před neoprávněným zveřejněním nebo přístupem k těmto údajům třetí stranou. Mezi tato bezpečnostní opatření patří například nástroje pro ověřování, brány firewall, monitorování IT systémů a sítí, pseudonymizace a šifrování osobních údajů.

Technická a organizační bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována a upravována, aby držela krok s moderními technologiemi a odpovídala povaze, rozsahu, kontextu a účelu zpracování a rizikům a pravděpodobnosti výskytu hrozeb. Vzhledem k dynamické povaze bezpečnostních opatření, moderních technologií, ohrožení zabezpečení, hrozeb a rizik však nelze garantovat absolutní bezpečnost.

Můžeme uchovávat údaje o vaší platební kartě, avšak striktně pro účely úhrady objednávek, které jste u nás učinili. Tyto údaje můžeme uchovávat rovněž za účelem urychlení budoucích nákupů, jež u nás můžete uskutečnit. Všechny uchovávané údaje o platebních kartách chráníme tím způsobem, že při potvrzování objednávky odkrýváme pouze poslední čtyři číslice z čísla účtu. V souvislosti se shromažďováním, uchováváním a poskytováním jakýchkoli námi vlastněných informací, na jejichž základě je možné vás identifikovat, používáme fyzické, elektronické a procedurální kontroly. Naši povinnost zachování bezpečnosti bereme velmi vážně. Proto bychom vás chtěli požádat, abyste také vy přijali přiměřená opatření na zajištění ochrany údajů o vašem účtu, tedy zejména ID a hesla, a předešli tak jeho neoprávněnému použití. Doporučujeme vám, abyste se od svého účtu zcela odhlásili a odstranili historii prohlížení a soubory cookies, které mohou být uloženy ve vašem zařízení. Zabráníte tak zneužití vašich informací neoprávněnými uživateli.

Pokud máte konkrétní obavu týkající se zabezpečení vašich osobních údajů, můžete zaslat dotaz manažerovi ochrany osobních údajů: DPO@farnell.com.

XI. Marketingové preference

Jak bylo uvedeno v části IV. odst. 3 těchto Zásad, můžeme mít váš souhlas nebo oprávněný zájem zpracovávat vaše osobní údaje (včetně jména, titulu, názvu společnosti nebo organizace, pro kterou pracujete, e-mailové adresy, telefonního čísla a dalších kontaktních údajů), abychom mohli zajistit správu vaší účasti na propagační akci či události a poskytnout vám informace o produktech a službách, nových technologiích, speciálních nabídkách a obchodních příležitostech naší společnosti nebo našich obchodních partnerů. V rámci těchto účelů můžeme vaše osobní údaje používat dle eventuálně vyjádřených preferencí k tomu, abychom vám předávali informace o produktech a službách a marketingová sdělení e-mailem, poštou, telefonicky či přes sociální sítě, pokud nás výslovně nepožádáte, abychom tak nečinili.

Pokud není souhlas vyžadován zákonem, což by znamenalo, že jej musíte vyjádřit, budete mít vždy možnost odvolat svůj souhlas se zasíláním informací o produktech a službách a marketingových sdělení zaškrtnutím políčka nebo kliknutím na tlačítko či odkaz, případně změnou předvoleb v nastavení vašeho účtu.

Stejným způsobem nám samozřejmě můžete také kdykoli v budoucnu dát pokyn, abychom vám nadále nezasílali informace o produktech a službách a marketingová sdělení. Jestliže máme povoleno zasílat vám marketingová sdělení, máte možnost svůj souhlas kdykoli odvolat (v případě e-mailové komunikace bezplatně, s odhlédnutím od případných nákladů na přenos dat účtovaných operátorem). Pokud si nepřejete, abychom vás kontaktovali v souvislosti s marketingem, klikněte sem a aktualizujte předvolby svého účtu, nebo nás kontaktujte e-mailem na adrese unsubscribe-uk@farnell.com (uveďte, jaký typ marketingových sdělení již nechcete dostávat), případně nám zavolejte na číslo 800 142 085 (hovor může být zpoplatněn dle vašeho tarifu).

Jakmile nám dáte pokyn k tomu, abychom vám přestali posílat informace o produktech a službách a marketingová sdělení, může nějakou dobu trvat, než se naše systémy a aplikace aktualizují. Proto se může stát, že ještě obdržíte nějaké zprávy, než váš pokyn kompletně zpracujeme.

Dovolujeme si vás upozornit, že zastavením zasílání marketingových sdělní nedojde k zastavení ostatní komunikace, jako jsou například potvrzení objednávek, aktualizace objednávek, avíza o expedici nebo žádosti o platbu.

XII. Jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Naše Prohlášení o ochraně soukromí a Zásady ochrany osobních údajů platí pouze na našich webových stránkách. Pokud tedy přejdete na jiné webové stránky, vždy si přečtěte prohlášení o ochraně soukromí na daných stránkách.

Čas od času vám můžeme nabídnout příležitost uskutečnit převod prostředků pomocí služby PayPal. Veškeré takové transakce se řídí zásadami ochrany soukromí společnosti PayPal, které si můžete přečíst na webu www.paypal.com pod odkazem „Privacy“ (Ochrana osobních údajů).

XIII. Vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji

Máte celou řadu práv týkajících se vašich osobních údajů a nakládání s těmito údaji. Tato práva jsou uvedena níže. Pokud chcete uplatnit kterákoli z těchto práv, kontaktujte právní subjekt společnosti Farnell uvedený jako správce údajů v části XV. níže nebo pověřence pro ochranu osobních údajů příslušného právního subjektu společnosti Farnell.

1. Právo na přístup k vašim osobním údajům

Máte právo požádat o potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje týkající se vaší osoby.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo požadovat přístup k těmto osobním údajům a získat další informace ohledně účelu zpracování; o kategoriích dotčených osobních údajů; o tom, kdo mimo společnost Farnell mohl obdržet tyto údaje, včetně příjemců ve třetích zemích; o všech dostupných informacích týkajících se zdroje údajů, pokud jste nám tyto údaje neposkytli přímo vy; o předpokládaném období, po které budou tyto osobní údaje uchovávány, nebo pokud toto není možné sdělit, o kritériích používaných k určení takového období. Můžete rovněž požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

2. Právo na opravu vašich osobních údajů

Pokud jsou námi zpracovávané osobní údaje nepřesné nebo nesprávné, máte právo na opravu těchto osobních údajů.

3. Právo na výmaz vašich osobních údajů

Máte právo požádat o výmaz (odstranění) vašich osobních údajů. Přesto však může existovat právní základ pro uchování vašich osobních údajů navzdory vaší žádosti o výmaz, například pokud jste stále v obchodním vztahu s naší společností a my vaše osobní údaje potřebujeme k plnění objednávek a dalších smluvních závazků, pokud nám ve výmazu brání povinnosti uchovávat záznamy nebo když se zabýváme aktuálně podanou stížností. V případě, že budeme muset i nadále zpracovávat vaše osobní údaje, sdělíme vám důvod tohoto konání v odpovědi na vaši žádost.

4. Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě vaší aktuální situace a okolností. Mohou však existovat důvody a právní základy pro zpracování vašich osobních údajů i navzdory vaší námitce. Pokud vaši námitku zamítneme, vysvětlíme vám, proč jsme tak učinili.

Pokud vaše osobní údaje používáme pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku. To platí také pro jakékoli profilování vašich osobních údajů související s přímým marketingem.

5. Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů

Máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů. To znamená, že za určitých podmínek můžete omezit způsoby, jakými vaše osobní údaje zpracováváme a používáme. Právo na omezení zpracování můžete uplatnit především v případech, kdy máte problém s obsahem námi uchovávaných osobních údajů nebo způsobem jejich zpracování – například pokud vznášíte námitku kvůli nepřesnosti námi uchovávaných osobních údajů a my ověřujeme přesnost těchto údajů, zpracování může být omezeno po dobu potřebnou k ověření správnosti údajů.

6. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů

V případech, kdy právní základ pro zpracování vašich osobních údajů tvoří váš souhlas, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu však platí pouze dopředně, nemá tedy zpětnou platnost. Jakékoli dřívější zpracování vašich osobních údajů, které bylo oprávněně založeno na souhlasu, se může řídit jinými ustanoveními nebo povinnostmi, jež vyžadují a opravňují další zpracování osobních údajů.

7. Právo na přenositelnost vašich osobních údajů

Máte právo požádat o přesun, přenos nebo zkopírování vámi poskytnutých osobních údajů pro účely jejich používání v jiných službách nebo u jiných poskytovatelů. Můžete požádat o předání kopie svých osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, abyste si je mohli uložit pro pozdější použití. Rovněž nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje převedli přímo do jiné organizace.

Právo na přenositelnost osobních údajů může být omezeno limity technické proveditelnosti přenosu. Právo na přenositelnost údajů nám neukládá povinnost nasadit nebo udržovat systémy pro zpracování údajů, které jsou technicky kompatibilní se systémy používanými v jiné organizaci.

8. Právo podat stížnost u úřadu pro ochranu údajů

Máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu údajů, pokud se domníváte, že jsme s vašimi osobními údaji zacházeli nesprávně nebo v rozporu se zákonem, nebo pokud si myslíte, že jsme odpovídajícím způsobem nevyřešili vaši žádost.

Příslušným úřadem pro ochranu údajů, jemuž byste stížnost měli odeslat, je úřad odpovídající za ochranu údajů ve státě, kde sídlíte, nebo dozorčí orgán, pod který spadá naše společnost. Tím je kancelář informačního komisaře na adrese:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
United Kingdom

Po podání stížnosti vás úřad pro ochranu údajů bude informovat o jejím zpracování a výsledcích šetření.

XIV. Kontaktování v souvislosti s ochranou osobních údajů

V případě jakýchkoli otázek či nejasností ohledně Zásad ochrany osobních údajů nebo ochrany vašich osobních údajů kontaktujte tým pro ochranu osobních údajů: DPO@farnell.com.

Některé právní subjekty společnosti Farnell mají pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud tomu tak je i ve vašem případě, můžete kontaktovat přímo tohoto pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje vám sdělí příslušný právní subjekt společnosti Farnell.

XV. Správce údajů a odpovědnost

Pokud není uvedeno jinak, společnost Farnell provozující tyto webové stránky je správcem vašich osobních údajů. Určuje účel a způsob zpracování vašich osobních údajů a odpovídá za dodržování platných zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů a za plnění požadavků vyplývajících z těchto Zásad.

XVI. Změny těchto Zásad

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoli změnit. Tyto Zásady mohou být změněny podle definovaného postupu pro změnu zásad a oznamování změn.

Příloha A: Slovníček pojmů a definic

Zásada odpovědnosti
znamená, že správci údajů budou odpovědní za dodržování nařízení GDPR, které po nich vyžaduje implementaci vhodných a přiměřených technických a organizačních opatření na zajištění zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR. Tyto skutečnosti musí být správci údajů schopni demonstrovat a v případě potřeby revidovat a aktualizovat přijatá opatření.
Správce údajů
je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný orgán, který samostatně nebo ve spolupráci s jinými subjekty určuje účely a způsoby zpracování osobních údajů. V případě, že účely a zpracování osobních údajů jsou určeny zákony EU nebo členských států, pak správce údajů nebo specifická kritéria pro jeho jmenování mohou být stanoveny zákony EU nebo členských států.
Zásady ochrany osobních údajů
znamenají zásady ochrany osobních údajů pro region EMEA.
Smlouva o zpracování osobních údajů
je smlouva tvořící část hlavní smlouvy mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů, která má za úkol reflektovat dohodu zúčastněných stran týkající se zpracování osobních údajů v souladu s požadavky zákonů o ochraně osobních údajů.
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
znamená proces hodnocení konkrétní pravděpodobnosti a vážnosti rizika týkajícího se práv a svobod subjektů údajů při zohlednění povahy, rozsahu, kontextu a účelu zpracování údajů a zdrojů rizika. Posouzení vlivu by mělo zahrnovat především opatření a mechanismy na zmírnění rizika, zajištění ochrany osobních údajů a demonstraci dodržování nařízení GDPR.
Subjekt údajů
je identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba. Identifikovatelná fyzická osoba je taková osoba, kterou je možné přímo nebo nepřímo identifikovat zejména podle určitých identifikátorů, jako jsou jméno, identifikační číslo, informace o umístění, online identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní či společenskou identitu dané fyzické osoby.
GDPR
je zkratka pro obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v plném znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Mezinárodní organizace
je organizace a její podřízené subjekty, na které se vztahuje mezinárodní právo veřejné, nebo kterýkoli jiný orgán, jenž je ustanoven smlouvou mezi dvěma či více zeměmi nebo na základě této smlouvy.
Osobní údaje
znamenají jakékoli informace týkající se (i) identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby a (ii) identifikovaného nebo identifikovatelného právního subjektu (kde jsou takové informace chráněny podobně jako osobní údaje nebo osobně identifikovatelné informace dle platných zákonů a předpisů o ochraně údajů).
Porušení zabezpečení osobních údajů
znamená porušení zabezpečení vedoucí k nechtěnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k přenášeným, uchovávaným nebo jinak zpracovávaným osobním údajům.
Zpracování
znamená jakoukoli jednotlivou operaci nebo skupinu operací vykonávaných na osobních údajích nebo sadách osobních údajů manuálně nebo s využitím automatizovaných prostředků. Jedná se například o shromažďování, zaznamenávání, organizování, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, načítání, konzultování, používání, odhalování při přenosu, šíření nebo jiný způsob zpřístupňování, párování nebo kombinování, omezování, výmaz či likvidaci.
Zpracovatel
je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný orgán, který zpracovává osobní údaje jménem správce údajů.
Profilování
znamená jakoukoli formu automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména pak za účelem analýzy nebo předvídání aspektů ohledně pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, umístění nebo přesunů dané fyzické osoby.
Pseudonymizace
znamená zpracování osobních údajů takovým způsobem, že dané osobní údaje již není možné bez použití dodatečných informací přiřadit konkrétnímu subjektu údajů za předpokladu, že dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření na zajištění toho, aby tyto osobní údaje nebyly přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
Příjemce
je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný orgán, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu či nikoli. Avšak veřejné orgány, které obdrží osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu se zákony EU nebo členského státu, by neměly být považovány za příjemce. Zpracování takových údajů těmito veřejnými orgány by mělo být v souladu s platnými pravidly na ochranu údajů vycházejícími z účelu zpracování.
Zvláštní kategorie osobních údajů
představuje osobní údaje odkrývající rasový či etnický původ, politické názory, náboženské či filozofické vyznání, členství v odborech, genetické údaje, biometrická data sloužící k jedinečné identifikaci fyzické osoby nebo údaje týkající se zdravotního stavu, sexuálního života či sexuální orientace fyzické osoby.
Třetí strana
představuje fyzickou nebo právnickou osobu, veřejný orgán, agenturu nebo jiný orgán, který není subjektem údajů, správcem údajů, zpracovatelem údajů nebo osobou, jež je na základě přímé pravomoci správce nebo zpracovatele údajů oprávněna zpracovávat osobní údaje.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023