Podmínky Přístupu

PROVOZOVATEL SERVERU

Tento server je provozován společností Premier Farnell UK Limited nebo jejím jménem. Společnost je registrována v Anglii a Walesu (registrační číslo 00860093) a obchoduje pod jménem „Farnell“ (tímto jménem je také označována. Pokud to text umožňuje, jsou používány výrazy „nás“, „my“ nebo „náš / naše“). Registrované sídlo naší společnosti se nachází na adrese 150 Armley Road, Leeds LS12 2QQ, Velká Británie.

Naše DIČ: GB169680322.

Chcete-li nám sdělit cokoliv ohledně našeho serveru, použijte k tomu poštovní adresu, emailovou adresu, fax nebo telefon (lze vybrat jakoukoliv z těchto možností dle předmětu sdělení), které naleznete na stránce Kontaktujte nás.

Pokud se s námi chcete spojit z jakéhokoliv jiného důvodu souvisejícího s tímto serverem, zasílejte svá sdělení správci serveru na adresu našeho registrovaného sídla, nebo nám zašlete email na czechsales@farnell.com.

Přečtěte si prosím podmínky přístupu k serveru společnosti Farnell, které jsou vyloženy níže. Těmito Podmínkami přístupu se řídí pravidla přístupu a používání našeho serveru. Přístupem k našemu serveru dáváte najevo, že jste si tyto Podmínky přístupu pročetli a přijímáte jejich závaznost.

DŮLEŽITÉ: VEZMĚTE NA VĚDOMÍ, ŽE SE STANOVENÉ PODMÍNKY MOHOU OBČAS MĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ A ŽE JSOU TYTO ZMĚNY PRO VÁS ZÁVAZNÉ IHNED PO JEJICH REALIZACI PŘI KAŽDÉM VAŠEM PŘIHLÁŠENÍ K TOMUTO SERVERU. V RÁMCI VAŠÍ VLASTNÍ ODPOVĚDNOSTI BYSTE MĚLI PRAVIDELNĚ NAVŠTĚVOVAT TUTO STRÁNKU A SEZNÁMIT SE ZDE S AKTUÁLNÍMI PODMÍNKAMI PŘÍSTUPU, KTERÉ PRO VÁS BUDOU ZÁVAZNÉ.

PŘESNOST INFORMACÍ A JEJICH DOSTUPNOST NA SERVERU

Veškeré informace a materiály zveřejněné na tomto Serveru byly připraveny čistě za účelem poskytnutí obecných informací o nás, našich výrobcích a případných službách, které nabízíme. Všechny informace a materiály publikované na serveru byly zveřejněny pro vaše potřeby, lze je použít pouze pro interní účely a výhradně v souladu s těmito Podmínkami přístupu.

Usilujeme o to, aby informace a materiály zveřejněné na tomto Serveru byly správné a aktuální. Nezaručujeme však (v maximální míře povolené zákonem; přímo nebo nepřímo), že tyto informace nebo materiály jsou přesné, obsáhlé, ověřené nebo kompletní. Zvláště neposkytujeme žádné záruky (přímé ani nepřímé) týkající se vhodnosti informací nebo materiálů pro jakýkoliv konkrétní účel. Informace na tomto Serveru nemohou být považovány za žádnou formu rady ani doporučení. Společnost Farnell neaktualizuje ani neopravuje informace ani materiály na tomto serveru, ale vyhrazuje si právo vylepšovat a měnit výrobky i programy (včetně jejich odstranění) popsané v tomto sdělení a mazat nebo přesouvat jakékoliv informace nebo materiály kdykoliv a bez upozornění.

Přestože se snažíme o to, aby byl tento server za běžných podmínek dostupný 24 hodin denně, nejsme odpovědni za jeho případný výpadek, ať časově omezený nebo úplný, způsobený jakoukoliv závadou. Přístup na náš server může být bez upozornění přechodně nebo trvale pozastaven.

PODROBNOSTI OHLEDNĚ VÝROBKŮ

Informace, které společnost Farnell zveřejňuje na tomto Serveru, mohou obsahovat odkazy na výrobky, programy a služby společnosti Farnell, které jsou ve vaší zemi nedostupné. Tyto odkazy neznamenají, že se společnost Farnell chystá ve vaší zemi tyto výrobky, programy nebo služby uvést. V těchto případech vám doporučujeme obrátit se na místní kontaktní osobu společnosti Farnell, které vám poskytne informace o výrobcích, programech a službách, které jsou ve vaší zemi k dispozici.

PŘÍSTUP K INFORMACÍM A JEJICH POUŽITÍ

Váš přístup k tomuto Serveru je přísně omezen pouze na zobrazování, používání, stahování a ukládání informací uveřejněných na Serveru, a to pouze pro legitimní nebo interní obchodní využití. Každý přístup k tomuto serveru za účelem jiným, než dovolují tyto Podmínkami přístupu, nebo jakýkoliv přístup nebo pokus o přístup k jiným oblastem počítačového systému společnosti Farnell nebo k jiné informaci uvedené v systému pro jakékoliv účely, je přísně zakázán a může být podnětem pro vznesení požadavku na odškodněni, popř. může mít za následek vedení trestního řízení vůči vaší osobě.

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ PRÁVE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Informace a materiály zveřejněné na tomto Serveru podléhají autorskému právu a jiným právům týkajících se duševního vlastnictví (včetně obchodních značek, obchodních tajemství a patentů), které vlastníme nebo pro které nám byla udělena licence. Veškerá práva ve vztahu k těmto informacím jsou vyhrazena nám nebo našim poskytovatelům licence.

Jednotlivé sekce tohoto serveru lze ukládat na místní pevný disk, popř. je tisknout pouze pro osobní použití a získávání informací nebo pro vaše interní obchodní účely. To vše za předpokladu, že u všech uložených dat i kopií zachováte veškerá ustanovení týkající se autorských práv nebo práv duševního vlastnictví. Jakékoliv stahování dat provádíte na své vlastní nebezpečí.

Všechna majetková práva na materiály ošetřené autorským právem i na materiály spadající pod jiná práva duševního majetku jsou a zůstanou vlastnictvím naší společnosti nebo našich poskytovatelů licence. Našim zákazníkům neudělujeme žádná práva týkající se těchto materiálů, kromě práv uvedených výše.

Výrobky, technologie a postupy popsané na tomto serveru mohou podléhat jiným majetkovým právům, které si vyhrazujeme my nebo jiné třetí strany, a na takové výrobky, technologie ani postupy nezískáváte žádná práva.

Žádné informace ani materiály (jejich části nebo informace a materiály jako celky) není dovoleno z tohoto serveru šířit, upravovat, rozdělovat, přenášet nebo používat je pro žádná komerční využití (jiná než byla výslovně uvedena výše) bez našeho písemnému souhlasu.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Tento server může obsahovat odkazy na servery další, nebo jej lze navštívit prostřednictvím jiných serverů, které nejsou provozovány společností Farnell a jsou na ní nezávislé. Odkazy na tomto serveru slouží pouze pro vaše potřeby a pro získávání informací. Společnost Farnell neodpovídá za obsah jiných serverů a nemůže jej nijak ovlivňovat. Neposkytuje také záruky (přímé ani nepřímé) za žádné jiné servery, které jsou odkazem propojeny se serverem společnosti Farnell. Začlenění jakéhokoliv odkazu na jiné servery nebo odkazy na nich umístěné neznamená, že společnost Farnell tyto servery a jejich poskytovatele, výrobky a služby schvaluje, sponzoruje nebo doporučuje. Umístění hypertextových odkazů nebo jiných prostředků určených k přesměrování na tento server na jiných serverech nebo dokumentech není povoleno bez našeho předchozího písemného souhlasu. Navštěvováním našeho serveru přijímáte odpovědnost za zajištění, že jakékoliv vámi používané informace i materiály zveřejněné na tomto Serveru, popř. odkazující na tento server, či ty, které jsou z něj dostupné, neobsahují viry, červy, trojské koně a jiné nebezpečné položky.

AKCEPTOVÁNÍ FARNELL

Prostřednictvím tohoto serveru od vás společnost Farnell nevyžaduje žádné důvěrné nebo zákonem chráněné informace. Zašlete-li společnosti Farnell skrze tento server jakékoliv materiály, poznámky, návrhy, nápady, grafiky nebo jiné informace (včetně možností kontaktovat nás uvedených na tomto serveru), poskytujete nám tím neomezené, bezvýhradné, nezrušitelné a bezplatné povolení rozmnožovat, zobrazovat, vytvářet, upravovat, přenášet a distribuovat tyto materiály (tak, jak byly popsány) a souhlasíte s tím, že společnost Farnell může libovolně používat veškeré nápady, koncepty, know-how nebo technologie, které nám za jakýmkoliv účelem zasíláte. Nepožádáme-li vás o svolení nebo pokud vás včas neupozorníme, nebudou materiály ani informace, které jste zadali v určité sekci serveru, zveřejněny pod vaším jménem ani jinak použity. S výjimkou případů, kdy jsme tak povinni učinit ze zákona, nezveřejníme vaše jméno ani neuvedeme jiným způsobem, že jste nám dané materiály nebo informace poskytli.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky obsahují Smluvní podmínky, na základě kterých můžeme souhlasit s prodejem zboží a služeb uvedených na tomto serveru. Pokud s vámi uzavřeme smlouvu / smlouvy o prodeji zboží či služeb, budou upřednostněny tyto Obchodní podmínky (v případě neslučitelnosti Podmínek přístupu s Obchodními podmínkami).

OBLASTNÍ USTANOVENÍ

Informace a materiály uvedené na tomto serveru nejsou k dispozici a nemohou být použity jakoukoliv fyzickou ani právnickou osobou v soudní pravomoci, ve které by byla ustanovení nebo použití zmíněných informací nebo materiálů v rozporu s aplikovanými zákony, pravidly nebo předpisy vládních institucí nebo správných či samosprávných organizací tam, kde naše společnost k poskytnutí takových informací není oprávněna.

Jistě oceníte, že je vám zaručen legitimní přístup a využívání našeho serveru, prohlížení těchto stránek a využívání informací a materiálů uvedených na našich stránkách. V souvislosti s těmito aspekty nepřijímáme žádnou odpovědnost za neoprávněný přístup nebo vaše jednání. Pro vyloučení pochybností vezměte na vědomí, že tento server je navržen a zpřístupněn pouze pro použití v rámci Velké Británie.

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

Nejsme právně odpovědni, ať už SMLUVNĚ, PŘEČINEM (VČETNĚ NEDBALOSTI), PORUŠENÍM ZÁKONNÉ POVINNOSTI ANI JINÝM ZPŮSOBEM za jakékoliv přímé, nepřímé, ZVLÁŠTNÍ nebo následné škody (včetně ušlého zisku, VÝNOSŮ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR, ZTRÁTY ZÁKAZNÍKŮ, ÚDAJŮ NEBO OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ) jakékoliv povahy a vyplývající přímo nebo nepřímo z použití NEBO ODVOLÁNÍ SE na informace a materiály uvedené na tomto serveru nebo skrze něj dostupné či jiným způsobem vzniklé bez ohledu na to, zda nám BYLA NEBO NEBYLA OZNÁMENA PRAVDĚPODOBNOST TAKOVÉ ÚJMY. ABYCHOM PŘEDEŠLI POCHYBNOSTEM, ZDŮRAZŇUJEME, ŽE ŽÁDNÁ Z TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK PŘÍSTUPU NEVYLUČUJE NEBO NEOMEZUJE NAŠI ODPOVĚDNOST ZA ÚMRTÍ NEBO ZRANĚNÍ OSOB ZPŮSOBENÉ NAŠÍ NEDBALOSTÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ, DODAVATELŮ NEBO ZÁSTUPCŮ); PODVOD (VČETNĚ ZÁMĚRNĚ MYLNÉHO SDĚLENÍ); NEBO ZÁVAZEK V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁLEŽITOSTI, VE KTERÉ BY BYLO PRO NAŠI SPOLEČNOST NEZÁKONNÉ OMEZIT NEBO VYLOUČIT NAŠI ODPOVĚDNOST (NEBO SE O JEJÍ VYLOUČENÍ POKUSIT).

ZÁKON A SOUDNICTVÍ

Veškeré využívání tohoto serveru podléhá vždy britským zákonům a v případě jakéhokoliv zpochybnění podléhají příslušné strany bez odvolání a výhrad pravomoci soudů Velké Británie.